เนื้อหา

อารยธรรมลุ่มแม่นํ้าฮวงโห 

 แม่น้ำฮวงโห ”       หรือ แม่น้ำหวงเหอ หรือ แม่น้ำเหลือง เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศจีน รองจากแม่น้ำแยงซีเกียง มีความยาว 5,464 กิโลเมตร [1] สูงเหนือระดับน้ำทะเล ถึง 4,500 เมตร [2]ไหลจากฝั่งตะวันตกมาทางตะวันออก ผ่านมณฑล ชิงไห่ เสฉวน กานซู หนิงเซี่ย มองโกเลียใน ซานซี เหอหนาน และซานตง ออกสู่ทะเลโป๋ไห่ซึ่งเป็นทะเลในอ่าวทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน

ลุ่มน้ำฮวงโห เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีนมาช้านาน
แม่น้ำฮวงโหเป็นแม่น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน ไหลจากฝั่งตะวันตกมาทางตะวันออก ยาวทั้งสิ้น 5464 กิโลเมตร เหตุที่ได้ชื่อว่า “ฮวงโห (จีนแต้จิ๋ว) หรือ หวงเหอ (จีนกลาง) – แม่น้ำเหลือง” ก็เพราะว่า น้ำในแม่น้ำมีสีเหลือง แต่ทว่า เดิมทีน้ำในแม่น้ำฮวงโหมิได้เป็นสีเหลืองแม้แต่น้อย เพียงแต่เป็นเพราะตอนที่แม่น้ำฮวงโหไหลผ่านที่ราบสูงที่เกิดจากดินเหลือง (ดินดี) จึงได้พัดพาเศษตะกอนดินทรายสีเหลืองมาด้วยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กระแสน้ำในช่วงครึ่งหลังจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลือง บางช่วงของแม่น้ำฮวงโหมีความคดเคี้ยวมาก ดังนั้น จึงถูกขนานนามว่า “แม่น้ำฮวงโหเก้าโค้ง” เวลาที่ล่องเรือมาถึงบริเวณเหล่านี้ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ในสมัยโบราณ ลุ่มแม่น้ำฮวงโหมีสภาพดินฟ้าอากาศอบอุ่น เป็นบริเวณที่ตั้งรกรากของชนชาวจีนมาแต่แรกเริ่ม มีเมืองหลวงเก่า 5 แห่งในจำนวน “เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ 7 แห่ง – ซีอาน, ลั่วหยาง, นานกิง, ปักกิ่ง, ไคฟง, หางโจว, อานหยาง”ของประเทศจีน ตั้งอยู่ตามลุ่มแม่น้ำฮวงโห อีกทั้งสิ่งประดิษฐ์ในยุคโบราณที่สำคัญยิ่ง 4 อย่างของจีน ( กระดาษ, การพิมพ์, เข็มทิศ, ดินปืน ) ก็มีแหล่งกำเนิดในบริเวณลุ่มแม่น้ำฮวงโห ดังนั้น เราจึงกล่าวได้ว่าแม่น้ำฮวงโหเป็นสายน้ำที่ก่อกำเนิดของชนชาวจีน

แม่น้ำฮวงโห แม่น้ำฮวงโห
Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.